Bus

Algemene Voorwaarden voor het huren van een bestelbus of verhuisbus bij autoverhuur Blue rent a car.

Overzicht:
 

  • Aantal kilometers onbeperkt. ( vestiging 's-Hertogenbosch hanteert een afkoop bedrag voor buitenlandse kilometers )
  • Geen kosten rijklaar maken.
  • Verhuurprijzen zijn exclusief brandstof.
  • Inclusief WA verzekering (schade aan derden).
  • Tijdens de verhuurperiode geldt de regeling van € 850,- eigen risico. Zie artikel 7A.
  • Huurprijs voor de voertuigen is inclusief pech en personenhulp in Nederland en grote delen van Europa voor ongevallen, ziekte, overlijden etc. (ANWB).
  • Aftankservice € 12,50 (bovenop de brandstofkosten). Levert u de auto niet met volle tank in dan maakt u automatisch gebruik van deze service en kunt u een factuur verwachten voor de benodigde brandstof plus de reeds vermelde servicekosten.
  • Administratiekosten bij bekeuringen € 12,50 per beschikking
  • Bij verhuur zijn altijd onze algemene voorwaarden en de in het verhuurcontract bepaalde zaken van toepassing en na ondertekening ook aangenomen en gerespecteerd.
  • In verband met de wet op de privacy hechten wij er belang aan u mee te delen dat alle verhuurvoertuigen zijn uitgerust met een Track & Trace systeem.Artikel 1
 
1. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de teller als afgelegd aangeeft, als
juist aanvaarden.
2. Huurder gaat akkoord met de opgegeven resp. nog op te geven stand van de
brandstoftank bij vertrek en terugkomst van het voertuig. Bij gebreke van een dergelijke
opgegeven stand bij vertrek wordt de brandstoftank als volledig gevuld bij vertrek
aangemerkt. Dit één en ander laat onverlet het uitgangspunt dat het voertuig met een
volledig gevulde brandstoftank in ontvangst is genomen en ook weer teruggeven
dient te worden.

Artikel 2
 
1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het
gebruik van het voertuig, zoals brandstof, stalling en bandenreparaties, voor rekening
van de huurder.
2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het voertuig en/of inzittenden zijn
voor rekening van de huurder.

Artikel 3
 
Reparaties aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening
van de huurder.
 
Artikel 4
 
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten,
zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.
 
Artikel 5
 
Al onze verhuur voertuigen zijn WA verzekerd en daarmee is schade aan eventuele
derden gedekt. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking
tot het voertuig geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde
verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door
de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen
rekening worden gesloten.
 
Artikel 6
 
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het
voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade,
al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of
buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering
gedekt is.
2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden,
waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijnen waarvoor
onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve
sancties e.d. , die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende
de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde
misdrijven en overtredingen.
Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in
verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico
en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij een eventuele boete
wordt er altijd € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de
verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het voertuig,
dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.


Artikel 7
 
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of
bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig
daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel
toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk
telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De
 
huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo
mogelijk door politie procesverbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van
 
de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de
huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade
aansprakelijk zijn.
 
Artikel 7A
 
Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid
van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van
het eigen risico, tenzij:
 
1. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met
artikel 7;
2. de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard
terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet
geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden
op eigen risico geschiedt;
3. de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van
huurder;
4. het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft
toegestemd;
5. het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht
aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het
motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige
bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage
en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
6. de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig
behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig
behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet
alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
7. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is
met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare,
oxiderende of giftige stoffen


Artikel 8
 
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het
voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade
en/of defect en/of verlies van het voertuig met toebehoren of aan derden toegebracht,
draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
 
Artikel 9
 
Indien het voertuig per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht
indien het voertuig niet binnen de 24 uur is teruggeven. Let op! Een dag begint
om 09.00 uur 's ochtends en duurt tot 09.00 uur 's ochtends de volgende dag.
(bijvoorbeeld: u huurt een voertuig voor 1 dag op een dinsdag dan gaat de huur altijd
's ochtends om 09.00 uur in ook als het voertuig later wordt opgehaald. En het voertuig
kan tijdens de openingstijden op dinsdag al worden teruggebracht of op woensdag
morgen tot uiterlijk 09.00 uur 's ochtends.) U kunt dus niet zelf de te huren 24 uur
bepalen. In de wintermaanden okt. t/m mrt. zijn wij op zondag gesloten hierdoor kan
als u op zaterdag een voertuig huurt het voertuig alleen op zaterdag voor 17.30 uur
retourneren of maandag voor 09.00 uur 's ochtends. Indien u het voertuig op maandagochtend
retourneert wordt de zondag als extra huurdag gerekend.
 
Bij langer gebruik van het voertuig dan de van te voren overeengekomen periode
gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst
van kracht. Het is echter alleen toegestaan langer te huren na overleg met Blue Rent
a Car. Dit in verband met andere reeds gemaakte reserveringen. Indien er verzuim
wordt gegeven aan deze meld c.q. overleg plicht wordt er zonder dat daar enige
ingebrekestelling voor vereist is een boetebedrag gehanteerd van € 95,- per dag
bovenop de normale huurprijs.
 
Artikel 10
 
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder
niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 
Artikel 11
 
Er mag met onze verhuurvoertuigen uitsluitend worden gereden in de BENELUX zonder overleg. Met overleg in heel Europa
 
Artikel 12
 
Op al onze verhuurvoertuigen zit een uitgebreid ANWB Europees gedekt hulppakket.
U heeft daardoor in heel Europa recht op hulpverlening langs de weg en bij reparaties
of pech die langer dan 48 uur duren krijgt u vervangend vervoer. In Nederland is
dit al binnen 1 uur. Tevens is er voor al onze huurvoertuigen een uitgebreid personenhulppakket
voor in het buitenland afgesloten. Voor alle specificaties betreffende
de ANWB hulppakketten kunt u de map voorin het dashboardkastje raadplegen.
Daar vindt u ook alle gegevens om hulpverlening in te schakelen. U bent echter wel
verplicht om naast de ANWB hulpcentrale altijd de verhuurder in kennis te stellen van
de eventuele problemen.

7 dagen per week open Flexibel Ruim assortiment Ook op zondag open Kilometer vrij Geen minimum leeftijd Huren met navigatie mogelijk

Alphen aan den Rijn

Call-icon_transparent0172 244 668

Amsterdam

Call-icon_transparent020 334 2797

Den Bosch

Call-icon_transparent073 613 4465